Wen Guohui, Deputy Secretary of the CPC Guangzhou Municipal Committee and Mayor of Guangzhou visited Zhaoke Pharmaceutical (Guangzhou) Ltd. | Lee's Pharmaceutical